❇️بخش سوم


🚫 7- "اگر لازم است که شما روی ارتباطاتتان کار کنید، این معنی را می دهد که شما زوج خوبی نیستید."

مطمئناً اگر شما روی ارتباطاتتان کار نکنید، رابطه در طول زمان بدتر خواهد شد، دقیقاً مثل یک ماشین که، توجه نیاز دارد( مثل یک گل که باید از آن مراقبت کنید). 


✔️تمامی ارتباطات انسانی تلاش و توجه لازم دارد. 

کار بر روی رابطه مقاومت شما را نسبت به شریک زندگیتان کمتر میکند و باعث میشود که بیشتر به او گوش کنید.


🚫8- "اگر رابطه نیاز به درمان دارد، در حال حاضر خیلی دیر شده است و دیگر فایده ای ندارد."

900 هزار طلاق سالانه در آمریکا اتفاق میافتند، و کمتر از %10 زوجها قبل از جدایی به مشاور و متخصص مراجعه کرده اند. در حال حاضر زوج درمانی برای زوج هایی که میخواهند بر روی رابطه شان کار کنند، بسیار موثر و مفید بوده است. 


🚫9- " بیشترین حیطه تعارضات زوجین در بخش روابط جنسی، پول و مشکلات با خانواده همسر است"


بیشتر جنگ و جدالهای زوجین در مورد هیچ چیز نیست، بلکه بخاطر شکست در روابط عاطفی و احساسی است. 

دراین لحظات خاص، مهم است بجای اینکه مخالف هم دیگر قدم بردارند، در کنار یکدیگر باشند. اندرسن کوپر در مقاله ای این مبحث را توضیح داده است.