❇️بخش چهارم


 🚫 10- " تمام مشکلات یک رابطه میتواند حل شود." 

در واقع 69% مشکلات زوجین مشکلات دائمی و تکراری هستند که باید آنها را پذیرفت و به عنوان ویژگی شخصیتی طرف مقابلمان قبول کرد. 

گفتگو در مورد مسائل دائمی برای جلوگیری از خشم بین زوجین و نرسیدن به بن بست، ضروری است. 

هدف این است که تعارضات را مدیریت کنیم، نه اینکه همه آن ها را حل کنیم.


 🚫 11- " همه تعارضات در روابط، مانند هم هستند. "

بعضی از تعارضات به سختی به نتیجه میرسند و سازش دشوار است و بعضی راحت تر.

این نکته مهمی است که بدانید سر چه مسائلی سازش نمی کنید و باید شرایط را واقع بینانه بپذیرید.