هر آدمی حساسیت هایی دارد

به جا یا نابجا. با دلیل یا بدون دلیل

یکی از دماغش خوشش نمیاید،

یکی از حرف زدن در مورد خانواده اش را دوست ندارد،


یکی از تحصیلات پایینش خجالت زده است،

یکی رو وزنش حساس است و 

دیگری ترجیح می دهد بحث مادی نکند


 وظیفه ماست که مواظب حساسیت های شریکمان باشیم،

و نه تنها بحث در مورد آنها را پیش نکشیم که حتی اگر در مهمانیها و بین دوستان و آشنایان حرفی در این مورد زده می شود، جریان بحث کنیم....


 سر این حساسیت ها هیچ شوخی با هم نداریم.

حق نداریم به بهانه "دارم شوخی می کنم" 

دست بگذاریم روی حساسیت های شریکمان