مردى که با شما قصد ازدواج دارد:


شما را به خانواده خود معرفی میکند


اقدام رسمی زود هنگام پس از شناخت کامل


برای رابطه وقت و انرژی میگذارد


شرایط و محدودیتهای شما بعنوان یک دختر را می پذیرد

مدام راجع به مسائل جنسی صحبت نمیکند

 


به دنبال ارتقاء شرایط خود از نظر شغلی - تحصیلی- خدمت سربازی میباشد


 


برای ازدواج با شما شتاب میکند

با شما صادق است 

همه روشهای شناخت را درا ختیار شما میگذارد 

با شما درد و دل می کند 

 از خودش و افکار و مسائل زندگیش میگوید

ثبات در تصمیم گیری دارد و تصمیم در مورد شما قاطع است  

در خصوص خانواده شما سوال زیاد میپرسد

سعی در شناخت بیشتر شما دارد 

برای شما وقت میگذارد 


 


👈 مردى که قصد ازدواج ندارد


🔴برای اقدام رسمی مدام بهانه می آورد

🔴باوجودى که زمان زیادى از آشناییتان گذشته، همیشه می گوید بهتر است قبل ازخواستگاری خوب همدیگر رو بشناسیم و هر دفعه به یک بهانه ای اقدام به خواستگاری به تاخیر می افتد

🔴شناخت زیادی از علایق وی ندارید 

🔴مدام در زمینه مسائل جنسی صحبت میکند 

🔴شرایط شما بعنوان یک دختر را زیاد جدی در نظر نمیگیرد

🔴وضعیت مشخصی ندارد

🔴صادق نیست

🔴از لحاظ عاطفى ثبات ندارد 

🔴تصمیماتش ثابت و پایدار نیست

🔴نمیتوانید روی حرفش حساب باز کنید

🔴همیشه در دسترس نیست