افرادی که در تصمیم گیری برای ازدواج با آنها باید احتیاط کرد!!


۱_ معتادین به مواد مخدر، الکل یا دارو

۲_ افرادی که بسرعت عصبی و خشمگین می شوند.

۳_ افرادی که مسئولیت زندگی خود را به عهده نمیگیرند.

۴_ افرادی که دیگران را کنترل می کنند.

۵_ افرادی که اختلال جنسی دارند.

۶_ افرادی که کودک مانده اند و بالغ آنها شکل نگرفته است.

۷_ افرادی که عواطف و احساسات خود را بیان نمی کنند. 

۸_ افرادی که از روابط قبلی خود التیام نیافته اند.

۹_ افرادی که خانواده آزار دهنده دارند و نمی توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمایت کنند.