۱-نیاز فیزیولوژیک یا بدنی


مثل نیاز به آب غذا پوشاک مسکن وبهداشت...

دو ویژگی دارد:

الف: وقتی نیاز برطرف شد خاموش میگردد اگر تشنه بود آب نوشید نیاز تشنگیش برطرف میگردد.

ب: این نیاز قابل تاخیر انداختن با صبر و تحمل هست.

اگر فرزند آب مطالبه کرد ۲۰ دقیقه دیگر به آب میرسیم میتواند صبرو تحمل کند تا بآب برسد.

 


۲-نیازهای وجودی


دائما ارضاء باید بشوند

با ارضاء خاموش نمیشوند

مثل نیاز به محبت

انصاف و عدالت

احترام

نیاز به احساس مهم دیدن

در اینجا احتمال تبعیض فرزندان پیش می آید.

شاید یکی از دلایلی که فرزندان در فضای مجازی منفی می روند احساس مهم بودن را در دنیای واقعی نمی توانند بدست بیاورند.

هسته اخلاق احترام هست.

احترام از محبت و ترس ایجاد میگردد.


۳-نیازهای تحوّلی 

 

انسان در زندگی ۸ مرحله دارد

در هر مرحله یک نیاز روانی خیلی مهم دارد باید در همان زمان بروز و ظهور پیدا کند اگر دیر توجه شود دیگر اورجینال نیست اصل نیست.

مثال حیوانیکه بدنیا می آید چشمش باید تحریک شود اگر دوهفته تحریک نشود برای همیشه نابینا میشود

یکی از نیازهای تحولی امنیت هست

پدرو مادر بویژه مادر باید این نیاز رو بموقع برآورده نماید.