👈🏻 دوسِت دارم

👈🏻 عشق پاک منی

👈🏻 بزرگترین شانس زندگی من  آشنایی و ازدواج با توست

👈🏻 بهترین دوست در تمام دوران زندگی من تو هستی

👈🏻 در این دنیا هیچ کسی برای من مثل تو نمیشه

👈🏻 بدون تو به هیچ و با تو به همه چیز میرسم

👈🏻 میخوام همیشه با تو باشم

👈🏻 دنیای بدون تو رو حتی تصور هم نمیتونم کنم

👈🏻 همیشه تو رو از خدا میخواستم و به آرزوم رسیدم

👈🏻 رؤیاها و آرزوهای من با وجود تو تحقق پیدا میکنه

👈🏻 تو خیلی خیلی برای من عزیزی

👈🏻 تو باعث شدی که ما، توی زندگی خوشبخت بشیم

👈🏻 تو، زندگیمو دگرگون کردی

👈🏻 بسیار خوشحال میشم وقتی میبینم که اینطور دلسوزانه تو زندگیمون تلاش میکنی ، و ...


و باید یاد بگیرین که واقعا به این درک برسین و از ته دل اینا رو به همسرتون بگین ...