رابطه ها را باید ساخت! هیچ رابطه ای خود به خود خوب نیست، هیچ رابطه ای خود به خود زنده نمی ماند! 

گلدان را بی آب دادن اگر رها کنید می میرد، رابطه ها را به امید زمان رها کنید می میرند! 

 رابطه هایتان را به امان خدا و زمان رها نکنید! زمان دشمن سرسخت رابطه هاست.

 رابطه ها گلدان مصنوعی نیستند که تا ابد لبخند زنان و صاف صاف باقی بمانند... رابطه ها جان دارند و جاندار ها می میرند! 

 رابطه ها را اگر هر روز نوازش نکنید بی شک می میرند!... نگذارید که این گلدان ها هی بمیرند و هی بروید گلدان تازه ای بخرید!... کشتن اینهمه گلدان منجر به پیدا کردنِ گلدانی جادویی که خود به خود تا ابد زنده بماند نمی شود!!!...

اگر رابطه ای را به زمان واگذار کرده اید همین امروز به  سراغش بروید .

در درون ما کشمکشی میان عشق و نفرت برپاست.

عشق می خواهد که ببخشیم و نفرت می خواهد که شر را با شر پاسخ بدهیم .

بخشایش خاص انسانهای قوی است پس انسان ضعیف نمی تواند ببخشد .

همانقدر که انتظار دارید خداوند شما را ببخشد شما هم دیگران را ببخشید .

پیروز باشید .