✍️ اضطراب شکاف بین زمان حال و آینده، بین اینجا و آنجاست.


🔻هر وقت که ما واقعیت زمان حال را ترک کرده و دلمشغول آینده می شویم، دچار اضطراب خواهیم شد‌.


🔻اگر عملکردهایی را در آینده انتظار داشته باشیم مانند امتحانات ،سخنرانی ها، یا جلسات درمان در این صورت ما چیزی جز ترس از صحنه «صحنه هراسی» نیست.


❓آن امتحان را من چگونه خواهم داد؟

❓سخنرانی من چگونه به پایان خواهد رسید؟


🔻ما دربار ه چیزهای شگفت انگیزی که اتفاق خواهند افتاد نیز پیش بینی اضطرابی را تجربه می کنیم:

❗️ اصلا نمی توانم برای رسیدن آن تعطیلات صبر کنم!


🗣 از نظر پرلز، راه حل اضطراب واضح است: در زمان حال، نه در شکاف بین حال و آینده، زندگی کنید.

🔻مراجعان با یادگیری بودن کامل در زمان حال، می توانند اضطراب را به شور و هیجان تبدیل کنند.


📚  کتاب: نظریه های روان درمانی

🖋  نوشته: پروچاسکا

🖋  ترجمه:یحیی سید محمدی