اگر روابط شما آن طور که می خواهید نیست،

مطمئن باشید کسی که باید تغییر کند خود شما هستید. ما یک عمر منتظر زن ایده آل یا مرد ایده آل می نشینیم، زن ایده آل و مرد ایده آل وجود ندارد.


با خودتان فکر کنید و ببینید اگر شما مرد ایده آل یا زن ایده آل خود نیستید و اگر شما با خودتان ازدواج نمی کردید، چرا کس دیگری باید با شما ازدواج کند؟ 


اگر شما با تمام وجود عاشق خودتان نیستید و این عشق قابل لمس نیست و در پوست خود راحت نیستید، شفاف نیستید، صادق نیستید، این را عوض کنید.


‌انرژی خود را در عوض کردن شوهر، زن یا دوست پسر خود هدر ندهید. اگر شما نخواهید خودتان را نجات بدهید، خدا هم شما را نجات نخواهد داد.


اگر فکر می کنید که چیزی مثل یک قرص شما را نجات می دهد، قرص زیاد است ولی شما تغییری نخواهید کرد.

ما به این دلیل عشق می ورزیم که غمگین هستیم ،

به این دلیل در جست و جوی دیگری هستیم  که تنها هستیم ...

در واقع ما با عشق ورزی می خواهیم حال خودمون را خوب کنیم 

و به همین دلیل شکست می خوریم 

عشق فقط زمانی امکان پذیر است که :

که  احساس تنهایی نکنیم 

بلکه در یگانگی باشیم

با خودمون قهر نباشیم

بلکه با خودمون در شیفتگی و سرمستی باشیم

خودمون را خوب بشناسیم

راهمون را مشخص کنیم

بعد همراه مناسبمون را پیدا کنیم 

و عاشقانه به او عشق بورزیم و حال او را هم خوب کنیم  .

باید اول حالمون خوب باشه و بعد عشق  بورزیم

اینطوری حال خودمون هم بهتر می شه 

تا وقتی حالمون خوب نباشه عشق حالمون را خوب نمی کنه بلکه بیشتر ما را ناکام تر می کنه .

احتمالا خیلی ها این تجربه را داریم .