مثبت اندیشی به معنای خود را گول زدن نیست

مثبت اندیشی به معنای ندیدن مشکلات نیست

بلکه مثبت اندیشی یعنی:

باور داشته باشید برای هر مشکلی راهی هست

باور داشته باشید راه رسیدن

به خواسته هایتان عزم و اراده خودتان است

باور داشته باشید اگر به هدفی نرسیدیم

آخر دنیا نیست

باور داشته باشید که انسان ها

قصد آزار شما را ندارند

بلکه آن ها هم مشکلات خودشان را دارند

و از همه مهم تر

باور داشته باشید که همه چیز

در دست قدرت لایزال خداوند است

از امروز تلاش کنید،

مثبت باشید،

فردی مثبت اندیش اما واقع گرا

به یقین دنیا رو جور دیگر خواهی دید...