- زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان.


- معمولا زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.


- زنان حالت دلواپسی و ترس دارند و مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.


- زنان از هر درگیری فاصله می گیرند و مردان درگیری و کشمکش درست می کنند.


- زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.


- اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا یا روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند.