گفتار و رفتار دوگانه شما، کودک را گیج و سردرگم می‌کند.
مثال:
🔹یک شب به کودک بگوییم باید دیگه دراتاق خواب خودت بخوابی.
🔸چند شب بعد بگوییم: اشکالی نداره روی تخت ما بخوابی!!

🔹بگوییم دیگه اجازه نداری بیشتر از یکساعت با کامپیوتر کار کنی.
🔸یک روز که کار داریم بگوییم: امروز هر چقدر خواستی با کامپیوتر بازی کن!!

🔹 به کودک بگوییم نمیشه روی صندلی جلوی اتومبیل بشینی.
🔸 یک روز که مجبوریم بگوییم تو کوچکی بیا صندلی جلو تا عقب ماشین، جا تنگ نباشه!!
🔸 یاا اینجا پلیس نیست، بیا جلو بشین!!

✳️ این رفتار و گفتار چندگانه ما سبب؛
🔺کودک متوجه عدم قاطعیت ما می‌شود.
🔺بچه گیج و سردرگم میشه.
🔺سبب اضطراب فرزندمان میشه.
زیرا نمی‌داند کدام حرف ما همیشگی است و نمی‌تواند روی حرفهای ما حساب کند.