۱.این انقلابیون سال ۵۷ را امروز می توان به آسانی" انقلابیون کثیف" نامید،خواه اصلاح طلب باشند،خواه اصول گرا.

۲.عابد الجابری در شاهکار خود "عقل سیاسی اسلام" می نویسد اگر اعمال و سخنان سیاسی پیامبر بر مبنای سه عنصر خدا-قبیله- غنیمت بوده است،حکومت خلفای سه گانه بر مبنای همین سه عنصر اما با ترتیب قبیله-غنیمت- خدا می باشد.به باور جابری بلافاصله پس از مرگ پیامبر مفهوم خدا از عقلانیت سیاسی مسلمانان کنار رفت و قبیله و غنیمت در کانون اندیشه و تصمیمات سیاسی مسلمانان جای گرفت.

۳.انقلاب ایران نمونه ای از این ماجراست.همه آنچه ظاهرا بر مبنای خدا می گذشت پس از انقلاب بر مبنای غنیمت و قبیله تعریف شد.اگر امروز میبینیم فساد همه جای سیستم جمهوری اسلامی را فرا گرفته است به آن دلیل است که مبنای عقلانیت سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی چیزی جز تقسیم غنایم بر مبنای قبیله خودی نبوده است.

۴.فسادی که امروز از آن سخن گفته می شود چیزی جز نتیجه فرآیند تقسیم غنایم در سال های پس از انقلاب نیست.این نظم کماکان بر جای خود باقی خواهد ماند اگرچه ممکن است در ظاهر با چند نمونه از دریافت کنندگان غنایم برخورد شود.

۵.ژیژک معتقد بود در دوره حاضر ما با نسل جدیدی از افراد سرمایه دار روبروییم که می توان آنها را سرمایه داران سوسیالیست نامید،کسانی چون بیل گیتس که هم ثروت جامعه غرب را در چنگ خود دارند و هم خیریه های بزرگ راه انداخته اند تا ثروت خود را تطهیر کنند.به انقلابیون سال ۵۷ انقلابیون کثیف می گویم چون هم بار غنایم دریافتی خود را بسته اند و هم به نظام موجود فحاشی می کنند و خود را منتقد سیستم می دانند.این پدیده بویژه در میان سیاسیون اصلاح طلب و دانشگاهیان ظاهرا منتقد به بهترین شکل دیده می شود.افرادی در این جمع دیده می شوند که حقوق های ماهانه بیش از پنجاه میلیون دریافت می کنند اما در خفا به نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن فحاشی می کنند وبا فرو رفتن در ژست دروغین روشنفکر و منتقد کل مجموعه جمهوری اسلامی را فاسد و رفتنی می دانند.این گروه هم از غنایم جمهوری اسلامی بهره مند می شوند و هم از پرستیژ منتقد بودن.

۶.بخشی از جمعیت این جامعه،بویژه قشر کارگر و فرودست،را باید شهیدان واقعی کربلای جمهوری اسلامی دانست.حسین این دوران مردم فرودستی هستند که باید قربانی غنیمت طلبی اصلاح طلبان و اصولگرایان موجود در سیستم جمهوری اسلامی شوند.

منبع: رخداد تازه(مصطفی مهرآیین)

بهترین سایت همسریابی را از طریق جستجو در گوگل بیابید ... شیدایی