چرا بازخوانی انقلاب ایران مهم است؛هنر وارونه حرکت کردن

۱.منصور معدل در مقاله برجسته خود با عنوان "ایدئولوژی به مثابه گفتمان اپیزودیک:مورد انقلاب ایران" معتقد است در روزهای نخست پس از انقلاب با وجود سه رویکرد در خصوص نظم جامعه پساانقلابی روبرو هستیم: رویکرد مهدی بازرگان و بنی صدر که خواهان یک دموکراسی پارلمانی تحت هدایت ارزش های اخلاقی اسلام بودند،رویکرد مجاهدین که در پی ایجاد گونه ای سوسیالیسم اسلامی بودند و بالاخره رویکرد آیت الله خمینی و روحانیون حامی او که در پی تاسیس حکومت ولایت فقیه بودند.
۲.به باور معدل،آیت الله خمینی و روحانیون حامی او سرنگونی شاه را فقط نخستین مرحله از انقلاب می دانستند.به باور آنها لازم بود روند چندین دهه سکولاریزاسیون جامعه متوقف و باطل شود و جامعه جهت عکس آن را دنبال کند.به باور آنها هر گونه ایدئولوژی دیگر غیر از اسلام وابسته به شرق و غرب است و جایی در میان مردم مسلمان ندارند.روحانیون حامی آیت الله خمینی معتقد بودند جامعه نیازمند سازماندهی مجدد و تطهیر و پاکسازی خود بر مبنای آموزه های اسلام است که خلاصه آن حکومت ولایت فقیه می باشد.
۳.به باور معدل،انقلاب ایران انقلابی فاقد ضد انقلاب بوده است.هم مردم آن را قبول داشتند و هم ایالات متحده و شوروی آن را با اکراه پذیرفته بودند.به اعتقاد معدل طرح وجود هر گونه ضد انقلاب در سالهای پس از انقلاب ریشه در همین اندیشه آیت الله خمینی و حامیانش در مورد نظم پسا انقلابی دارد.این اندیشه دشمن ساز است.در درون این اندیشه هر گونه مانع در مقابل حکومت ولایت فقیه دشمن است و باید حذف شود.ازاینرو،سرکوب جزیی طبیعی از این اندیشه است. سقوط بازرگان،سقوط بنی صدر،انقلاب فرهنگی،حمله به سفارت آمریکا،تداوم بخشیدن به جنگ،دشمنی با توسعه و سازندگی،ایستادن در مقابل دولت اصلاحات و......همه و همه ریشه در این باور دارد که آنها مانعی در مقابل تحقق حکومت اصیل اسلامی هستند.
۴.اگر این مقدمات را بپذیریم،آنگاه پرسش هایی از این قبیل که چرا ما در جهان امروز هنوز در مرحله مقدماتی توسعه باقی مانده ایم پاسخ خود را می یابند.بنا به ایدئولوژی حاکم جامعه ما در صورتی یک رژیم اسلامی خواهد شد که در جهت عکس نظم جهانی حرکت کند.اصولا بنا به این اندیشه هنر ما هنر وارونه حرکت کردن است.
۵.پرسشی که به نظر میرسد همه اهل فکر باید به آن بپردازند آن است که چگونه و بنا به چه علل و دلایلی ما پذیرفته ایم که در جهت عکس جهان حرکت کنیم؟این پرسش البته باید همراه با پرسش دیگری گردد که اصولا این نوع اندیشه چه پیامدهایی به همراه دارد و تاثیرات آن چه بر سر ما و جامعه ما و طبیعت کشور ما می آورد.پاسخ به این پرسش ها نیازمند بازگشت به سالهای انقلاب ایران و بازخوانی تاریخ آن دارد.

منبع: رخداد تازه(مصطفی مهرآیین)