زندگی هامون شده فقط مبارزه برای بقا و نیافتادن از روی نردبان لرزان زنده بودن .

به رویایی ، نه خیالی ، نه لذتی ، نه طرحی و نه هیچ تقلای روحی .

اینکه میگیم چه زود گذشت و سال تمام شد بخار اینکه هیچ خاطره ای میان پارسال تا امسال نساخته ایم که زمان را واسمون معنادار کنه .

ما مرده ایم

منبع : توییتر دکتر مصطفی مهر آیین